I Moodul – haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” baaskoolitus

(3 akadeemilist tundi)

SIHTGRUPP: koolieelsete lasteasutuste, üldhariduskoolide ja kutsekoolide õpetajad, õppeasutuste juhid, hoolekogu liikmed, õpilasomavalitsuste liikmed, õppeasutuste tugipersonal, lapsevanemad, omavalitsuste töötajad

EESMÄRK: Mooduli läbinu mõistab, miks on vaja ettevõtlikust ning kuidas seda õppeasutuses haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” abil süsteemselt arendada

ÕPIVÄLJUNDID:

I Mooduli läbinu…

…oskab selgitada, mis on ettevõtlikkus;
…mõistab, miks on vaja ettevõtlikust nii üksikisikule, organisatsioonile kui ka kogukonnale;
… teab sidusrühmade probleeme ja oskab neid lahendada;
…teab, mis on haridusprogramm „Ettevõtlik kool”;
… kirjeldab erinevusi ettevõtlikul õppel ja ettevõtlusõppel;
… teadvustab koostööpartnerite olemasolu vajadust ja nende rolli õppetöös;
… teab, millised on etapid esimestest sammudest kuni jätkusuutliku „Ettevõtliku kooli” tekkeni;

ÕPPESISU:

*Haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” ajalugu.
*Sidusrühmade probleemid ja nende lahendamine läbi ettevõtliku kooli.
*Ettevõtliku inimese kaardistamine.
*Praktilised näited.
*Haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” süsteemse rakendamise alused.

Õpe viiakse läbi loenguruumis, mis võimaldab rühmatööd

Majandustegevusteade täiskasvanute täienduskoolituse korraldamise kohta: 220222.