II Moodul – Ettevõtliku õppe rakendamise koolitus

(8 akadeemilist tundi)

KELLELE: koolieelsete lasteasutuste õpetajad ja õpetaja-abid, üldharidus- ja kutsekoolide õpetajad, õppeasutuste juhid

EESMÄRK: Mooduli läbinu oskab integreerida ettevõtliku õpet oma ainetundidesse

ÕPIVÄLJUNDID:

II Mooduli läbinu….
…analüüsib õpetamise eesmärke nii oma ainetunni kui ka õppeasutuse kontekstis;
…oskab muuta õppimist õppijakesksemaks;
… teab, mis on ettevõtliku õppe tööriist TULEM ning oskab seda rakendada;
… teab, kuidas õppekava teemasid siduda päriseluga;
… teab, kuidas aineid omavahel lõimida;
… teab, kuidas edukalt luua koostööd õppeasutuseväliste partneritega;
… oskab anda ning analüüsida tagasisidet;

ÕPPESISU:

*Õpetamise eesmärgid.
*Ettevõtliku õppe tööriist TULEM.
*Partnerite kaasamine.
*Tagasiside andmise ja küsimise meetodid.
*Ettevõtliku õppe planeerimine ja läbiviimine

Õpe viiakse läbi loenguruumis, mis võimaldab rühmatööd.

Majandustegevusteade täiskasvanute täienduskoolituse korraldamise kohta: 220222.