Ajalugu

2009 – IVEK on jätkanud protsessi “Ettevõtlikkuse ja innovatsioonihoiakute kujundamine koolides” projekti „Ettevõtlik kool”

Jätkunud on juba 2005. aastal alustatud tegevused ning toimunud on uute tegevuste elluviimiseks vajalike tegevuste juhtimine. Protsessi käigus on toimunud vajaminevate tegevuste koordineerimine ja elluviimine, protsessi arenguks vajaminevate jätkuprojektide koostamine protsessi edasiarendamiseks, ekspertiisipakkumine ettevõtlikku kooli võrgustiku tegevusele, võrgustiku laienemisega kaasnevad tegevused,võrgustiku koordineerimine, “Ettevõtlikku kooli” konkurss Ida­-Virumaal, võrgustiku kodulehe ja infolisti käigushoidmine.

Olulisemad ettevõtlikkust käsitlevad proaktiivsed tegevused 2009. aastal:

Läbiviidud on “Ettevõtliku kooli” võrgustiku strateegia koostamise protsess, mida kaasrahastasid EAS ja Ida-­Viru Maavalitsus. Ettevõtliku kooli võrgustik hõlmab koolijuhte, õpetajaid, omavalitsusi, ettevõtjaid, lastevanemaid ja muid haridusprotsessi osalisi ning toetab haridussüsteemi raames antava hariduse kvaliteediparandamist. “Ettevõtliku kooli” võrgustiku strateegia on võrgustiku tegevuste aluseks olev dokument, mis sätestab ettevõtliku kooli võrgustiku tegutsemise põhilised eesmärgid ja nende saavutamise põhimõtted. Strateegia keskendub soovitud muutusele ja selle saavutamise teedele. Strateegia annab aluse operatiivse tasandi tegevuskavade koostamiseks.
Strateegia koostati aastateks 2009­-2025.

Strateegia koostamiseks rakendati tegevused:

 • Väliskeskkonna analüüs ja Ida­-Virumaa rahvastikuprognoos
 • Õpetajate ja õpilaste küsitlused ja fookusgruppide intervjuud, alusuuring, (mis koosnes 1063 ankeetküsitlusest õpilastele ja pedagoogidele ning 8 fookusgrupi intervjuust). Ankeetküsitluse käigus uuriti 4 klassi, 9 klassi ja gümnaasiumiõpilaste hoiakuid ja hinnangut enese ettevõtlikkuskompetentsidele. Õpetajatelt uuriti, kuivõrd nad kasutavad ettevõtliku õpetamise meetodeid oma igapäevases tegevuses. Fookusgruppide intervjuud viidi läbi järgnevate haridussüsteemi osapooltega: koolide juhid, lasteaedade juhid, lapsevanemad ja III sektor, riigi ja kohalike omavalitsuste haridusspetsialistid, tööturu osapooled (ettevõtjad,Töötukassa), pedagoogid, noorteorganisatsioonide esindajad, kõrg­, kutse­ ja täiendharidusasutuste juhid. Fookusgrupi intervjuude eesmärk oli kaardistada probleemid haridussüsteemis ja uuridahuvigruppide ootusi erinevatele haridusprotsessis rolli omavatele partneritele.
 • Võrgustiku visiooni ja missiooni määratlemine
 • Visiooni saavutamiseks on strateegias püstitatud kolm põhieesmärki:
 • 1. teadus­ ja arendustegevuse konkurentsivõimeline kvaliteet ja mahu kasv,
 • 2. uuendusmeelne ettevõtlus ülemaailmses majanduses uut väärtust loomas,
 • 3.pikaajalisele arengule suunatud ja innovatsioonisõbralik ühiskond.
 • Teadus­ ja arendustegevuse ning innovatsiooni mahu kasvu aluseks saab olla ainultvaldkonnas tegutsevate töötajate hulga ja nende kvaliteedi kasv, mis tähendab vajadustinvesteerida inimestesse. Strateegis eesmärkide realiseerimise meetmed näevadki ette meetmetekompleksi väljatöötamist põhikooli ja gümnaasiumi tarbeks äratamaks õpilastessügavamat huvi teaduse ja tehnoloogia vastu ning nendega seotud tegevuste toetamist. Selleks, et omandatud teadmised realiseeruksid uuendusmeelse ettevõtlusena, on kindlasti lisaks tehnoloogia alastele teadmiste omandamisele olulisel kohal ka sotsiaalsete kompetentside arendamine.
 • Võrgustiku jaoks oluliste väärtuste määratlemine strateegia elluviimisel
 • Strateegiliste eesmärkide määratlemine valdkonniti
 • Taktikalise tasandi tegevusprogrammide määratlemine
 • Strateegia rakendamise põhimõtete kirjeldamine

“Ettevõtliku kooli” võrgustiku strateegia tegemise protsessis oales aktiivselt 105 inimest erinevatestvaldkondadest.

Juba teist aastat toimus maikuus IVEK korraldatud tunnustamisüritus Ida­-Virumaal üldhariduskoolidele, et välja selgitada, tunnustada ja laiemale avalikkusele esitleda silmapaistvamaid projekte ja projekti meeskondi, kes on panustanud piirkondliku ettevõtlikkushariduse edendamisesse. Lisaks nimetatule on konkursi eesmärgiks ettevõtlikkuse, kui hoiaku, propageerimine ühiskonnas. Sellel aastal laekus konkursile Ida-­Virumaa üldhariduskoolidest 52 (2008/2009a.) teostatud projekti. Konkursi raames premeeriti rahaliste auhindadega (nominendid 3000 EEK, vanuseastmevõitjad 6000 EEK, peaauhinna võitja sai veel lisaks sellele 4000 EEK) erinevates vanuse kategooriates kokku 12 projekti. Üritust toetasid kokku 11 sponsorettevõtet, EAS ja IVEK. Auhinnaüritusest võttis osa 21 üldhariduskooli, 2 kõrgkooli ja 2 lasteaia esindajat ning press. Kokku ilmus 14 meediakajastust. Eesti keeles kajastas üritust ja teemal “Ettevõtlik noor” koolielu.ee, Õhtuleht, Virumaa Teataja, Vikerraadio Uudis+, Kuku Raadio, Õpetajate leht, In.ee, ETV Terevisiooni uudised, ETV Tervevisioon (intervjuu), ERR, Postimees, Elmar, Põhjarannik ja vene keeles vene Delfi, Severnoje Poberezje, seti.ee, siin.ee.

IVEK annab sisendit ning osaleb ettevõtlikkuse teemalises protsessis EKTK juures toimuvas ettevõtlus­- ja ettevõtlikkusõppe mõttekojas.

Koostatud ja positiivse otsuse on saanud projekttaotlus Leader meetmest projektikoolituse läbiviimiseks noortele koos praktiliste oskuste omandamisega projektilaadsete tegevusteplaneerimiseks ja elluviimiseks, meeskonnatööks. Koolituse õnnestumise korral on võimalik selliseid koolitusi pakkuda kõikide võrgustiku üldhariduskoolides.

IVEK koostöös Tartu Ärinõuandlaga on esitanud ja positiivse otsuse saanud Innove alammeetmest Kaasav, mitmekesine ja turvaline üldharidus koostööprojektile “Ettevõtliku kooli pilootvõrgustikurakendamine Ida­-Viru­ ja Tartumaal”. Projekti põhieesmärgiks on Tartumaale ettevõtlikkuspädevuse kogemuse edasiandmine. Kuna kogemus ettevõtlikkuspädevuse sihipärasest rakendamisest Ida-­Viru pilootkoolides on tekitanud huvi ja väärib järgimist, kuna ettevõtlikkushariduse tulemusena on tõusnud nii hariduse kvaliteet kooli astmeid läbivalt kui õpimotivatsiooni, sest sihtgruppide ootustele vastavalt jälgitakse, et õppetöö aitaks kujundada õpilastes positiivset minapilti; rakendada omandatud teadmisi ja oskusi praktikas. Tartumaal on loodud pilootkoolide võrgustik ja valmisolek ettevõtlikkuspädevuse rakendamiseks hariduses. Ida­-Virust osaleb 10 KOV (13 kooli ja 10 lasteaeda) ning Tartumaalt 1 KOV (5 kooli).

Meie veebilehe kasutamisel nõustute veebilehe vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo