Koolitused

Hälis Värimäe

Hälis on pedagoogilise hariduse saanud Tartu Õpetajate Seminarist, töötanud õpetajana nii põhikoolis, gümnaasiumis kui ka lasteaias. Haridusprogrammiga „Ettevõtlik kool“ on Hälis kaasa olnud alates 2009. aastast. Tema vastutada on olnud nii Ida-Viru koolide-lasteaedade võrgutiku koordineerimine kui ka üle-eestilise võrgustiku juhtimine. Hälise kogemuste pagasis on ka mitmete ettevõtliku õppe juhendmaterjalide koostamine ja toimetamine („Ettevõtliku õppe juhendmaterjal õpetajatele“, „Ettevõtliku kooli edulood“ I ja II osa). Tema juhendamisel on läbi viidud mitmed „Ettevõtliku kooli“ rahvusvahelised projektid. Hälis koolitab koole ja lasteaedasid kõigis kolmes moodulis – baas, rakendus ja standard.

Kristel Koddala

Kristel on lõpetanud Eesti Põllumajandusülikooli kodumajanduse bakalaureuse õppe ja saanud õpetaja kutse kutseaasta koolitusest. Tallinna Ülikooli pedagoogilise nõustamise magistriõpinguteni viisid tema teed kutseõpetajana töötades. Pedagoogiline taust on Kristelil väga mitmekesine – alustades põhikooli ja gümnaasiumiga, tosina jagu aastaid kutsehariduskoolis, kus jagas oskusi ja teadmisi põhikoolijärgses õppes, rakenduskõrgharidus õppe tudengitele ja täiskasvanute koolituses. Kristel on ettevõtlikku usku ja leiab, et õppimine on pidev protsess, mis ei lõppe klassi-või koolimaja ukse sulgedes. Teisi õpetades peame olema valmis ise õppima, uurima, avastama, eksima. Kristel koolitab koole kõigis kolmes moodulis – baas, rakendus ja standard.

Marika Kransiver

Marika on lõpetanud Rahvusvahelise Sotsiaalteaduste Rakendusliku Kõrgkooli LEX majanduserialal, Tallinna Pedagoogilise instituudi eesti keele kui võõrkeele ja kultuuriloo erialal. 2014. aastal otsustas omandatud pedagoogilist haridust uuendada, kuna õpiku järgi õpetamine oli vastumeelt ja endalegi igav ning koolis hakati rohkem rääkima sellistest haridusuuendustest nagu aktiivõppemeetodid, lõimitud aine- ja keeleõpe jms. 2017. aastal lõpetas Tallinna Ülikooli cum laude. Hetkel töötab Ehte Humanitaargümnaasiumis arendusjuhina. Igapäevaselt koordineerib mitmeid programme ja projekte, s.h programmi Ettevõtlik Kooli koolipoolne koordineerija. Marika on avatud uuele, ei karda väljakutseid ning võbn julgelt öelda, et tal on elus vedanud – õpetamine on tema lemmiktegevus. Õpetaja amet on tema arvates üks parimaid, sest meil kunagi ei hakka igav. Me pidevalt õpime midagi uut, kohaneme uute tingimustega, katsetame, otsime uusi võimalusi jne. Ettevõtliku Kooli programmis väärtustan loovat mõtlemist, julgust tegutseda ja meeskonna koostööd. Marika on algaja koolitaja, hakkab koolitama vene õppekeelega koole kõigis kolmes moodulis – baas, rakendus ja standart.

Tiina Kilumets

Tiina on lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloo eriala ning töötanud ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajana Lüganuse Koolis ning Kiviõli 1. Keskkoolis. 2006. a alustanud Ettevõtliku Kooli koordinaatorina Kiviõli 1. Keskkoolis ning kulgenud koos programmi arenguga läbi aastate. Läbitud on erinevaid täiendõppeprogramme (Lugemine ja kirjutamine iseseisva mõtleja kujundamiseks, mentorlusprogramm, metakognitiivne õppimine, supervisioon õpetaja töös jne). Lisaks on Tiina juhtinud oma koolis Erasmus+ projektide tegevust alates 2007. aastast (8 projekti). Oma koolitajakogemuse alguses tegeles Tiina just aktiivõppemeetodite koolitajana. Õppimine on Tiina arvates mõnus pingutust nõudev protsess, kus koostöös on võimalik avastada maailma kultuuripärandit, saada teadlikuks iseendast ja oma võimetest, leida partnereid ja sõpru, kellega koos viia ellu põnevaid ettevõtmisi. Maailm me ümber on pidevas muutmises, palju on sellist, mille puhul me peame kohanema, suutma mõista ja korrigeerida oma käitumist, rohkesti on ka sellist, kus väikesest iseenda muutmisest algab suurem muutumine turvalisema, sõbralikuma ja toimekama maailma suunas. Maailm algab iseendast. Usk iseendasse saab tuge koolist läbi põnevate tegevuste. Õpetaja aitab kõigele sellele kaasa. Tiina koolitab koole kõigis kolmes moodulis – baas, rakendus ja standard.

Moonika Suurmaa

Moonika on lõpetanud Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledži alushariduse pedagoogi bakalaureuseõppe ja mõned aastad hiljem magistriõpingud Tartu Ülikoolis koolieelse lasteasutuse pedagoogi erialal. Lasteaiaõpetajana on töötanud 10 aastat, hetkel töötab lasteaias õppealajuhatajana. Ettevõtliku Kooli juurde jõudis mõned aastad tagasi, kui lasteaed liitus EVK haridusprogrammiga ja temast sai lasteaia ettevõtliku õppe koordinaator ja töörühma juht. Moonika on esitanud EVK edulugude konkursile ise mitmeid edulugusid ja innustanud kolleege sama tegema. Ta on jaganud õpetajatele oma kogemusi ja õpilugusid, kuidas ettevõtliku õpet rakendada rühmas. Moonika arvab, et praegusel väljakutseterohkel ajal on eriti oluline, et meie õppijad oleksid avatud uuele, suudaksid algatada, loovalt mõelda ja tegutseda, julgeksid teha valikuid ja otsuseid, töötaksid meeskonnana – kõike seda toetab suurepäraselt EVK haridusprogramm. Moonika koolitab lasteaedasid kõigis kolmes moodulis – baas ja rakendus.

Ene Nool

Ene on kõrghariduse saanud koolieelse pedagoogika ja psühholoogia erialal ning magistrikraadi Tallinna Ülikoolis hariduse juhtimise erialal. Töötee jooksul on olnud lasteaia- ja koolijuht ning lepinguline õppejõud Tartu ja Tallinna Ülikoolis. 2013. aastast on ametinimetuseks Rakvere Rohuaia lasteaia direktor. Uue suure lasteaiana on nad võtnud oma südameasjaks Rohelise Kooli ja Ettevõtliku Kooli programmides osalemise. 2018. aastast on lasteaial Ettevõtliku Kooli baastaseme ning 2021. aastast hõbetaseme tunnustus. Ettevõtliku Kooli programmis kõnetab teda väikelaste ettevõtlikkuse teema. Kuidas innustada neid olema julged, enesekindlad, iseseisvad ja tegusad. Ene koolitab lasteaedasid kolmes moodulis – baas ja standard.

Virge Ong

Virge on kõrghariduse saanud Tallinna Ülikoolist (toonane pedagoogiline instituut), töötanud kümme aastat õpetajana ja kaks aastat õppealajuhatajana. Üsna peatselt sai temast koolijuht ning tänaseks on selles valdkonnas kogunenud tööstaaži 27 aastat, neist viimased 17 Sõmeru Põhikooli juhtides. Muude tööalaste koolituste kõrval on ta läbinud kaheaastase mentorkoolituse. Virgele teevad rõõmu tegusad ja inspireerivad inimesed, kes on avatud ja innustuvad uutest väljakutsetest ning tänu kellele on võimalik muuta aktiivsemaks ja atraktiivsemaks nii õppimist kui õpetamist. Koolielu peab olema fun, rikas vahvatest ettevõtmistest ja ettevõtlikest tundidest. Selle eesmärgi teostumiseks on Sõmeru kool liitunud Ettevõtliku Kool haridusprogrammiga ning Liikuma Kutsuva Kooli ja Tervist Edendava Kooli võrgustikega. Sõmeru Põhikool on hõbetaseme kool, kus ettevõtliku õppe rakendamine on saanud mõtteviisiks. Lõimides ettevõtlikku tundi teiste võrgustike metoodikatega, saame kujundada noortes õigeid hoiakuid ja rõhutada väärtusi. Virge usub, et Ettevõtliku Kooli haridusprogramm annab Eesti koolidele selgema tulevikuvaate ning parema väljundi elus hakkama saava inimese kasvamiseks. Innustaja ja eestvedajana tunneb ta head meelt iga vahva mõttesähvatuse üle, mis rikastab õpilase koolipäeva ja suunab teda mõtlema ning mõttestatult tegutsema. Virge koolitab koole kõigis kolmes moodulis – baas, rakendus ja standard.

Tatjana Tukanova

Tatjana on kõrghariduse saanud Tallinna Pedagoogilises Seminaris koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal ning magistrikraadi Tartu Ülikooli Narva Kolledžis hariduse juhtimise erialal. Tatjanal on lasteaiaõpetaja töökogemust 17 aastat. 2006. aastast on Sillamäe lasteaias Päikseke õppealajuhataja. Lasteaed liitus EVK haridusprogrammiga alates 2009. aastast ja samast ajast on Tatjana ettevõtliku õppe koordinaator. 2012. aastast on lasteaial Ettevõtliku Kooli baastaseme ning 2013. aastast hõbetaseme tunnustus. 2016. ja 2019. aastal sai lasteaed Päikseke haridusprogrammi kuldtaseme. Lasteaed osaleb igal aastal edukalt edulugude konkursil. Tatjana on jaganud haridusasutuste kolleegidele oma kogemusi, kuidas ettevõtlikku õpet rakendada, kuidas innustada lapsi olema aktiivsed, iseseisvad ja ettevõtlikud. Tatjana on algataja koolitaja, koolitab lasteaedu kõigis kolmes moodulis – baas, rakendus ja standard.

Marget Privits

Marget on klassiõpetaja diplomi ja haridusejuhtimise magistrikraadi saanud Tallinna Ülikoolist. Ta on töötanud õpetajana lasteaias, põhikoolis ja gümnaasiumis. Koordineerinud haridus- ja noorsootöövaldkonda kohalikus omavalitsuses ja töötanud Siseministeeriumis haridusnõunikuna. Aastatel 2014-2023 töötas Marget Vändra Gümnaasiumis koolijuhina ja viimase kooliaasta juhtinud lisaks Vändra M. Lüdigi nim Muusika- ja Kunstikooli. Ta on Ettevõtliku Kooli usku ja püüab oma kodukoolis Vändras kujundada koolielu toetudes Ettevõtliku Kooli, Liikuma Kutsuva Kooli ja Kiusamisvaba Kooli programmi põhimõtted rakendades. Ettevõtliku Kooli programmi kasulikkust näeb ta eelkõige programmi poolt väljatöötatud tööriistade igapäevases kasutamises. Ta usub, et TULEMil tugineva õppetöö kavandamine, standardil baseeruv enesehindamine ja arengu planeerimine ning ettevõtlikul hoiakul tugineva mõtteviisiga koolitöötajate leidmine ja hoidmine, aitab koolil püsida õigel teel. Marget on alustanud koolitamist baaskoolituse mooduliga ja liigub edasi rakendus- ja standardkoolituse moodulite juurde.

Kaidi Pugatšev

Kaidi on lõpetanud Tallinna Pedagoogilises Seminari koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal ning magistrikraadi omandanud Tallinna Ülikoolis alushariduse pedagoog-nõustaja erialal. Lasteaiaõpetaja töökogemust on 15 aastat ja lisaks 2015 aastast on Kaidi õppealajuhataja Tallinna Lepatriinu Lasteaias. Kogemusi õppejuhina on Kaidi omandanud väiksemates Tallinna lasteaedades (munitsipaallasteaias ja eralasteaias). Lepatriinu lasteaed liitus EVK haridusprogrammiga 2021 aastal ja ettevõtlikkuse edendamine Tallinna Lepatriinu lasteaias ning teistes lasteaedades on talle südamelähedane. Kaidi on kindel, et ettevõtliku inimese areng saab alguse juba lasteaiast. Kaidi koordineerib lasteaias koos ettevõtlikkusega ka Rohelise Kooli programmi. Kaidi on algaja koolitaja ja koolitab lasteaedu kõigis kolmes moodulis – baas, rakendus ja standard.

Elisabeth Purga

Elisabeth on viimase 10 aasta jooksul omandanud kogemusi noortevaldkonna erinevates spekrites, sh juhendaja, mentori ja õpetajana mitteformaalses hariduses ning kohaliku omavalitsuse noorsootööjuhina. Hetkel kannab ta Ida-Viru Ettevõtluskeskuses noorte ettevõtlikkuse konsultandi rolli, mille kaudu toetab maakonna Ettevõtliku Kooli võrgustiku liikmeid noortekeskse õpikeskkonna loomises ja õppedisainis. Omandatud kogemused on andnud pagasi selleks, et inspireerida nii noori kui ka noortega töötavaid spetsialiste oma töös looma võimalusi ettevõtlikku hoiaku kujundamiseks ja selle rakendamiseks. Ta usub, et ettevõtlikkus on just see võtmetähtsusega hoiak, mis loob elus positiivseid muutusi ning toob kaasa pideva enesearengu. Hetkel on Elisabeth lõpetamas õpinguid Tallinna Ülikoolis andragoogika erialal. Selle kõrvalt tegutseb Elisabeth ka vabakutselise päevajuhi, moderaatori ja koolitajana. Elisabeth on alustanud koolitamist baaskoolituse mooduliga.

Margot Fjuk

Margot on lõpetanud Tallinna pedagoogilise Instituudi koolieelse pedagoogika ja psühholoogia erialal cum laude. Tartu Ülikooli filosoofia teaduskonna ja kolmanda kõrghariduse omandas Tartu Ülikooli koolikorralduse erialal. Viimane andis magistri ja doktori hariduse vahelise taseme. Ta on töötanud muusikaõpetajana Abja Lastekodus ja peale kodulinna naasmist pikki aastaid Tartu lasteaia Ristikhein direktorina. Õpetajal on oluline roll kaasaegse õpikeskkonna ja innovaatiliste õpetamismeetodite rakendamisel. Margot peab väga oluliseks õpetajatele erinevate teadmiste andmist, nende usaldamist ja iseseisva otsustamisvabaduse andmist. Omandatud teadmiste ja töökogemuste põhjal on lasteaed Ristikhein Reggio Emilia pedagoogika klubi asutaja liige, liitunud Rohelise Kooli ja Ettevõtliku Kooli programmiga. Tartu Ülikooli Eetikakeskus tunnustas lasteaeda „Hea lasteaia Teerajaja 2019“ tiitliga. Läbivalt kasutatakse lasteaia tegevustes lapsest lähtuvat projektiõpet. Oluline rõhk on digi- ja majandusõppel. Õpetajad on läbinud finantsmaailmas toimetulekuks finantskoolituse. Täiendavate finantside saamiseks on ta ise üle 20 aasta kirjutanud projekte Sageli on projektidesse kaasatud 2-3 partnerlasteaeda nii Tartust kui Eesti teistest piirkondadest. Margot huvitub poliitikast ja majandusest, olnud Tartu volikogu ühe koosseisu liige, üle 10 aasta volikogu hariduskomisjoni liige. Ta on kuulunud 10 aastat Eesti Alushariduse Juhtide Ühenduse juhatusse Erinevatel aegadel on ta koolitanud pedagooge Eesti erinevates lasteaedades ja teinud vabatahtlikku tööd Margot peab väga oluliseks inimeste initsiatiivikust, uuenduslikku mõtlemist, julgust katsetada ja eksida ning aja planeerimise oskust.

Katrin Martinfeld

Karin on lõpetanud Tartu ülikooli 1986 aastal matemaatik-pedagoogina. Töötanud Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumis matemaatikaõpetajana, õppealajuhatajana ja 14 aastat direktorina. Aastast 2015 Antsla Gümnaasiumi juht. Kool on innustunud Liikuma Kutsuva Kooli ja Ettevõtliku kooli põhimõtete rakendaja ja Katrin on püüdnud olla innustaja ning teejuht nii õppijatele kui õpetajatele. Antsla Gümnaasium on tunnustatud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt Liikuma Kutsuva Kooli mentorkoolina 2019.a. Ettevõtliku Kooli hõbetase on Antsla Gümnaasiumil aastast 2019.a. Katrin on eeskuju usku, seega peab ta oluliseks enda arengut ja käitumisviise, et olla eeskujuks oma kaasteelistele. Täiskasvanute koolitajana on ta tegutsenud viimased paarkümmend aastat. Kogemusseminaride korraldamine on väga hea idee korje meetod ja annab koolile endale värske pilguga vaadata enda tegevustele ning eesmärkidele. Katrinile on olulised vabadus ja isamaa, seega panustab ta vabal ajal oma energiat Eesti Naiskodukaitse tegevustesse.

Meie veebilehe kasutamisel nõustute veebilehe vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo