Koolitused

II Moodul – Ettevõtliku õppe rakendamise koolitus

Üldinfo

— (8 akadeemilist tundi, sh 2 tundi iseseisvat tööd)
Hetkel on koolitused peatatud!
— Koolitus on kaasav ning sisaldab rühma- ja individuaalseid töid.
— Pakume koolitust ka vene keeles.

Sihtgrupp

Koolieelsete lasteasutuste ja üldhariduskoolide õpetajad, õppeasutuste juhid, arendusmeeskond

Eesmärk

On saadud ülevaade:
— ettevõtliku õppe rakendamisest õppimis- ja õpetamisprotsessis;
— mis on õpetaja tööriist TULEM ja kuidas ta toetab ettevõtlikkuspädevust ning aitab õpetajal rakendada vastavat metoodikat ja nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtteid;
— ning omandatud praktilisi oskusi ja strateegiaid ennastjuhtiva õppija arengu toetamiseks.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:
— mõistab, mis on ettevõtliku õpetamise/õppimise eesmärk.
— teab TULEMi valdkondade sisu;
— suudab TULEMit järgides sõnastada õppetegevuste eesmärgid ja õpiväljundid.
— oskab TULEMi valdkondi õppetöösse lõimida.
— mõistab TULEMi kasulikkust ettevõtliku õppimise toetamisel.
— oskab TULEMit õppetegevuses kasutada (toob näiteid).
— viib läbi ühe TULEMi põhimõttele vastava õppetegevuse vastavalt ülesande tüübile.

Iseseisev töö

Praktiline töö annab võimaluse arendada õppijaid TULEMi põhimõttele vastavates õppetegevustes, mis tagab hariduse kvaliteedi ning arendab tulevikuks tahan-suudan-teen hoiakuga kodanikke.

Praktilise töö eesmärk: koolitusel osalenu planeerib ja viib läbi õppetegevuse vastavalt praktilise töö juhendile.

Praktilise töö õpiväljundid õpetajale
* Mõistab TULEMi tegureid.
* Oskab TULEMi põhimõtteid õppetegevuses praktiseerida.
* Sõnastab TULEMit järgides õppetegevuse eesmärgid ja õpiväljundid.

Õppesisu:

— Õpetamise eesmärgid
— Ettevõtliku õppe tööriist TULEM, tutvustus, kasu
— Partnerite kaasamine
— Tagasiside andmise ja küsimise meetodid
— Ettevõtliku õppe planeerimine ja läbiviimine

Lisainfo +

Õppekavarühm:
Õppekava (?):
Õppekorralduse alused:
Koolitajate tutvustus ja kvalifikatsioon:
Koolituste kvaliteedi tagamise alused:
Majandustegevusteade täiskasvanute täienduskoolituse korraldamise kohta: 220222

Meie veebilehe kasutamisel nõustute veebilehe vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo