Võrgustiku liikmele

Kvaliteedimärgise saamiseks läbib õppeasutus vastavusseire. Standardi rakendamine toimub kahel viisil sõltuvalt standardi tasemest:

  • Ettevõtliku õppe baastaseme määratlemine toimub enesehindamise meetodil, millele lisandub pisteline seirekomisjon (pisteliselt valitud koolid või lasteaiad).
  • Hõbe- ja kuldtaseme hindamiseks viiakse läbi enesehindamine ja seejärel kaasatakse seirekomisjon.

Õppeasutus koostab enesehindamise aruande digitaalses keskkonnas Edupeegel. Samas keskkonnas toimub aruande nõustamine ning kõrgemate tasemete puhul seirekomisjoni töö (sh raporti koostamine). Edupeegel võimaldab ka koostada Eduplaani (kõikide etappide läbides).

Ettevõtliku Kooli kvaliteedimärgise vastavusseire korraldamise põhimõtted leiad lehelt Materjalid.

Hindamisjärgselt kehtib standard kolm aastat (loetuna alates järgmisest kalendriaastast). Näiteks, kui standard väljastati 2020 a. sügisel, siis kehtis see 01.01.2021-31.12.2023. Seega on uus enesehindamine vajalik läbi viia hiljemalt 2023. aastal.

Koos tunnustusega väljastatakse vastava taseme lipp ning seinatahvel. Palume õppeasutustel kasutada standardi kvaliteedimärgiseid kodulehel. Soovi korral teistel teavitusmaterjalidel.

Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §78 ja koolieelse lasteasutuse seaduse §24 alusel koostab õppeasutus vähemalt üks kord kolme õppeaasta (arengukava perioodi) jooksul sisehindamise. Ettevõtliku Kooli haridusprogrammi standardi alusel läbi viidav eneseanalüüs toetab eelpool nimetatud sisehindamist.

Alates 2021/22 õppeaastast saavutab õppeasutus Ettevõtlikku Kooli hõbe- või kuldtaseme juhul kui on täidetud vähemalt 85% vastava taseme hindamisteguritest. Arvutuskäik on alates hõbetasemest järgmine: baastase annab ühe punkti, hõbetase kaks ning kuldtase kolm punkti. Tegurite punktisummast tuleb saavutada vähemalt 85%.

Ettevõtliku Kooli haridus-uuring toob välja, et kõige suurema kasuna nähakse programmis just standardi alusel eneseanalüüsi läbimist. Analüüs annab hea ülevaate sellest, kus asutakse ning kuhu on vajalik liikuda.

Järgneval joonisel on kirjeldatud erinevate tasemete taotlemise etapid.

Meie veebilehe kasutamisel nõustute veebilehe vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo