Uudised

Ettevõtlik Kool omavalitsustes ja maakondades

Ettevõtliku Kooli haridusprogramm on jõudnud igasse maakonda. Hetkeseisuga rakendatakse programmi 221 õppeasutuses 15 maakonnas, 176 koolis ja 45 lasteaias.

Regionaal-ja Põllumajandusministeeriumi koordineeritav veebileht Minuomavalitsus.ee annab ülevaate kohalike omavalitsuste teenuste olukorrast. Veebilehel hinnatakse kohalike omavalitsuste avalikke teenuseid 18 valdkonnas. Uue valdkonnana on 2023 aastal kajastatud ka Ettevõtluskeskkond. Mõõdikuna on siin arvestatud muuhulgas noorte ettevõtlikkuse toetamise kriteeriumeid – õpilasfirmade olemasolu ja Ettevõtlik Kool (EVK) haridusasutuste arv omavalitsuses.

2023. a seisuga on kriteeriumi ”Ettevõtlikud Koolid omavalitsuses” kohaselt tulemused järgnevad:

  • Baastase (vähemalt üks omavalitsuse haridusasutus on märgisega “Ettevõtlik kool) – 76% kõigist omavalitsustest,
  • Edasijõudnu (vähemalt 30% omavalitsuse haridusasutusi on märgisega “Ettevõtlik kool) – 42% kõigist omavalitsustest ja
  • Eeskujulik (vähemalt 50% omavalitsuse haridusasutusi on märgisega “Ettevõtlik kool)  – 27% kõigist omavalitsustest.

Maakonna tasandil koordineerivad võrgustikke maakondlikud arenduskeskused, maakondlikud arendusorganisatsioonid (MAROd) ja Tallinna Haridusamet. Üle-eestiliselt koordineerib programmi 2021. aastast Maakondlikud Arenduskeskused MTÜ. Lisaks eelpool nimetatud võrgustiku eestvedajatele on õppeasutuste juhtidel ja õppejuhtidel olnud tänuväärne panus võrgustiku toimimisse, kes programmi koolitajatena jagavad oma EVK rakendamise kogemusi, osalevad õppeasutuste enesehindamise komisjonides, on mentoriteks uutele liitujatele, võtavad vastu oma õppeasutustes teisi võrgustiku liikmeid.

Haridusprogramm on noorte ettevõtlikkuse arendamisel suunanud raskuskese õpetajate ja juhtkonna koolitamisele. Õpetajatele on loodud metoodiline koolitus TULEMi rakendamiseks õppetöös ja õppeasutuse meeskondadele enesehindamise koolitus EVK Standardi rakendamiseks õppeasutuse enesehindamise läbiviimisel.  Haridusprogrammi fookus on õppeasutuste juhtimise kvaliteet toetudes EVK Standardile ja õpilaste ettevõtlikkuse arendamine, mille läbi areneks ja kasvaks elus hakkamasaav noor.

Kuni 31.08. 2023.a toetas haridusprogrammi üle eestilist koordineerimist Euroopa Sotsiaalfondi “Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020” prioriteetse suuna nr. 1 „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul“ Euroopa Liidu vahendite kasutamise eesmärk nr. 5 „Õpe kutse- ja kõrghariduses on suuremas vastavuses tööturu vajadustega ning toetab ettevõtlikkust“ meede “Õppe seostamine tööturu vajadustega” tegevuse „Ettevõtlus- ja karjääriõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ raames.

06.10.2023

Meie veebilehe kasutamisel nõustute veebilehe vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo