Edulood

Koostöös sünnib imesid ehk Salme noorte koostöökeskuse loomine

Kategooria “Noorte algatus” II koht – Salme Põhikool

Ettevõtmise eesmärgiks oli luua Salmele noorte koostöökeskus, kus noored saaksid koos tegutseda ning mis täidaks noortekeskuse funktsiooni. Et oleks koht, kus noored saaksid korraldada ja läbi viia isiku mitmekülgsele arendamisele suunatud sündmusi, tegeleda omaalgatusega, suurendada oma osalust ja kaasatust kogukonna jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Salme vallas on noored pigem mitteaktiivsed ning neil puudub võimalus kogukonna tegevustes kaasalöömiseks. Vallas puudus noortekeskus ehk koht, kus oleks võimalik teostada ja toetada noorte mitteformaalset ehk õppekavavälist arendavat ühistegevust ning kus noored saaksid muul moel oma potensiaali rakendada. Salme valla arengukavas on puudulik noorsootöö valdkond, vähe on märgata noorte hetkeolukorra kaardistamise vajalikkusele tähelepanu pööramist ning noorte osalus ja kaasamine ei ole esmaste prioriteetide seas.

Noored asusid aasta alguses koostöökeskuse ideed ellu viima. Noorte idee oli teha endale koht, kus üheskoos käia ja aega veeta ning sealjuures midagi kogukonna heaks ära teha.

Jaanuaris võttis aktiivgrupp noori, neli Salme noort, asja käsile ja läks vallavalitsusega kohtuma, et rääkida noorte olukorrast ja mõttest luua noorte oma koht kooli juures olevasse garaaži. Vallamajas ootas neid ees positiivne õhkkond ja mõtted kiideti heaks. Kohe asusid noored tegema ettavalmistusi garaaži korrastamiseks. Märtsis koristati koos õpilasesinduse, kodutütarde ja vabatahtlike abiga ruum. Kuna ruumi oli kogunenud 27 aasta jagu ära visatud asju, siis kestsid koristustööd pikalt. Oma abikäe andis ka kooli 8. klass.

Seejärel loodi koos kooli töötajate Mariliisi ja Marega MTÜ Salme Noorteklubi, mis sai ananüümse konkursi käigus nimeks L.A.D.U. (noored osalesid asutamiskoosolekul ja esitasid oma nägemuse) ning andis võimaluse kirjutada projekte. Üheskoos Mare ja Mariliisiga kirjutatigi LEADERprojekt, mis sai rahastuse. Noored tegelesid pidevalt oma tegevuse kajastamisega ning nende tegevust saatis edu ja nad said palju tagasisidet ning abikäsi. Juunikuuks oli ruum koristatud ja kaunistatud ning seal korraldati õppeaasta viimane koolidisko, mis tõi koolipere kokku ja näitas, et ruumil on tulevikku. Suvel, alustati ruumi viimistlustöid, et see noortele veelgi sobivamaks muuta. Septembris sisustati  ja dekoreeriti noorteklubi oma maitse järgi. Kogu tegevus on seotud päris eluga nagu suhtlemine, koostöö, oma idee argumenteerimine, jooksvate probleemide lahendamine.

Läbi tegevuse arenes noorte minapilt ehk oskus paremini tajuda oma tugevusi ja nõrkusi, mis edasises elus aitavad teha sobivamaid valikuid. Noored suhtlesid erinevate inimeste ja asutustega, misläbi arendasid nad oma sotsiaalseid oskusi. Üheskoos lahendati probleeme ja tehti koostööd. Lisaks arenes loovus – takistustele läheneti loovalt ja leiti lahendus ehk leiti viis, kuidas asi ellu viia. Samuti arenes tolerants ja julgus ehk õpiti tegema koostööd erinevate inimestega.

Tänu noorte tegevusele on valla noortel koht, kus üheskoos tegutseda. See tugevdas noorte usk iseendasse! Neid võeti kuulda ja koheldi kui võrdseid. Noorte koostöökeskuses hakatakse läbi viima erinevaid õppekavaväliseid tegevusi, millega tõuseb noorte ettevõtlikkus, suurenevad eluks vajalikud praktilised oskused/teadmised, areneb silmaring ning kodukoha väärtustamine. See kõik on hea eeldus selleks, et tulevikus noored seovad oma töö ja tegemised kodukohaga!

Meie veebilehe kasutamisel nõustute veebilehe vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo