Edulood

Noorte ettevõtluse õppesuuna ettevalmistuskursus “Noorte ettevõtluskool”

Kategooria “Parim koostöö partneritega” II koht – Pärnu Ühisgümnaasium

Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži ja Pärnu Ühisgümnaasiumi koostööna toimiva „Noorte ettevõtluskooli“

eesmärgiks on arendada õppijates ettevõtlikkust, keskkonda väärtustavat ning säästvat eluhoiakut; oskust märgata probleeme, neid analüüsida ja valmidust leida neile lahendusi; anda õppijatele võimalus omandada teadmisi ja praktilisi kogemusi ühiskonnas toimuvate nähtuste ja majandusprotsesside ning nende vastastikuste seoste mõistmiseks nii üksikisiku, ettevõtja kui riigi tasandil.

TÜ Pärnu kolledži ja üldhariduskooli koostöös teostatakse noorte ettevõtluskooli programmi, kus juba gümnaasiumiõpingute ajal on õpilastel võimalus majandus- ja ettevõtlusõppe suunal õppides koguda ainepunkte (EAP) ülikooliõpinguteks ning omandada lisaks teoreetilistele majandus-, ettevõtlus- ja finantsteadmistele ka praktilisi kogemusi projektide kavandamisel ja elluviimisel ning ettevõtjatena õpilasfirmades. Mõlemas eelnimetatud tegevuses on meeskonnatöö kogemuste omandamisel suur tähtsus, samuti väärib märkimist suhtlus- ja esinemisoskuste praktiline kogemus ning oskus kaaslastega arvestada.

Korraldatud õppekäikude kaudu saavad õpilased aru ühiskonnas toimivatest seostest üksiksiku, ettevõtte ja riigi tasandil. Tutvutakse erinevate elukutsetega ja ettevõtjana tegutsemise võimalustega, projektitööga mittetulunduslikus sektoris ja vabatahtliku tööga. Õppetegevuste käigus pööratakse tähelepanu personaalsele enesearendamisele, eesmärkide ja sihtide seadmisele, omandatakse liidrioskusi, õpitakse töötama meeskonnas ja oma tulevast karjääri planeerima.

Õppetööd viivad läbi Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži õppejõud ja lektorid, kaasatud on praktikud -ettevõtjad ja erinevate elualade spetsialistid. Kõik õpilased teostavad meeskonnatööna koostatud äriplaani õpilasfirmas, kus omandavad ettevõtlus-, juhtimis- ja meeskonnatöökogemusi läbi reaalse ettevõtlustegevuse ja probleemide lahendamise praktikute (mentorite) juhendamisel. Hea näitena võib tuua müügikoha kujundamist, toodet tutvustava reklaamplakati ja bukleti valmistamist õpilasfirmade laadaks ja kogu õpilasfirma tegevust kajastava stendi koostamist ning gümnaasiumi praktilise töö kaitsmist.

390 tunnise õppeprogrammi läbimise tulemusena saavad õpilased TÜ Pärnu kolledži tunnistuse 15 EAP mahus , mis on arvestatav ükskõik, kus Euroopas õppides ja tõstab noorte konkurentsivõimet tööturul.

TÜ Pärnu kolledži ja PÜG koostöös läbi viidud Noorte ettevõtluskooli programm põhineb majandusteaduslikel alustel ja omandatud teoreetiliste teadmisi rakendatakse praktilises ettevõtlustegevuses õpilasfirmade töö kaudu. Õpilased kasutavad erinevates õppeainetes omandatud teadmisi ja oskusi ettevõtlusprogrammis, nii äriideede genereerimisel kui nende teostamisel õpilasfirmas. Tulemuseks on noorte valmisolek tööelus mõista tööandja seisukohti ja ise näha ettevõtlust kui tulevast töö- ja elatusallikat ning oma ideede teostamise võimalust.

Kahe õppeaasta jooksul majandus- ja ettevõtluskogemusi omandanud õpilased on rahul õppesuuna valikuga ning näevad ühe võimalusena ettevõtlust tulevases tööelus. Erinevatest koolidest gümnaasiumi majandussuunale õppima tulnud õpilased on sulandunud koolis ühtseks klassiks.

PÜGsse astujate suunavalikutest on ettevõtlusõpe populaarseim, tagasisides märgitakse just kolledži ja kooli koostöö tihedust, õppejõudude uut lähenemist õppeprotsessis, suurt praktiliste elulähedaste situatsioonülesannete lahendamist, ettevõtjate ja spetsialistide kaasamist koostööle kooliga. Üllatas ettevõtjate toetav suhtumine ja vabatahtlik osalemine konsultantidena ja kogemustundide läbiviijatena, kus märkimist väärivad: Port-Arturi turundusjuht Ave Reinson, ettevõtjad Annely Akkermann, Ingrid Kostabi ja Olav Karulin, LV ettevõtlusspetsialist Aare Raev, kujundaja Kristiina Pärn, pangandustöötajad Tiina Ormisson (SEB), Helen Ree, Eilike Maarand (Swedbank), Jaan Krinal Maksu- ja Tolliametist, Mari Erm-Reining PEAK-ist jt.

Selline koostöö loob õpilastele reaalseid seoseid ettevõtlusega ning annab ettevõtjatele kogemusi tänase kooli tegevusest ja noorte huvidest ning võimalusi kujundada ettevõtlikku hoiakut uue põlvkonna töötajates ja tulevaste ettevõtjates.

Teemakäsitlused ja suhtlus praktikutega on andnud õpilastele enesekindlust, julgust oma õpilasfirmale vajalikke kontakte leida, küsida turundus- ja müügialast nõu ning suurendanud suhtlusvõrgustikku. Ettevõtjate abiga on õpilased leidnud endale suviseid töö võimalusi.

Meie veebilehe kasutamisel nõustute veebilehe vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo